ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Reguleringsplaner30082021)

RpArealformålOmråde (0)
1000 - Bebyggelse og anlegg UTGÅTT 1000 - Bebyggelse og anlegg UTGÅTT
1001 - Bebyggelse og anlegg 1001 - Bebyggelse og anlegg
1110 - Boligbebyggelse 1110 - Boligbebyggelse
1111 - Boligbeb. - frittliggende småhusbebyggelse 1111 - Boligbeb. - frittliggende småhusbebyggelse
1112 - Boligbeb. - konsentrert småhusbebyggelse 1112 - Boligbeb. - konsentrert småhusbebyggelse
1113 - Boligbeb. - blokkbebyggelse 1113 - Boligbeb. - blokkbebyggelse
1119 - Garasjeanl. for bolig- og fritidsbeb. 1119 - Garasjeanl. for bolig- og fritidsbeb.
1120 - Fritidsbebyggelse 1120 - Fritidsbebyggelse
1121 - Fritidsbeb. - frittliggende 1121 - Fritidsbeb. - frittliggende
1122 - Fritidsbeb. - konsentrert 1122 - Fritidsbeb. - konsentrert
1123 - Fritidsbeb. - blokk 1123 - Fritidsbeb. - blokk
1124 - Kolonihage 1124 - Kolonihage
1130 - Sentrumsformål 1130 - Sentrumsformål
1140 - Kjøpesenter 1140 - Kjøpesenter
1150 - Forretninger 1150 - Forretninger
1160 - Offentlig eller privat tjenesteyting 1160 - Offentlig eller privat tjenesteyting
1161 - Barnehage 1161 - Barnehage
1162 - Undervisning 1162 - Undervisning
1163 - Institusjon 1163 - Institusjon
1164 - Kirke, religionsutøvelse 1164 - Kirke, religionsutøvelse
1165 - Forsamlingslokale 1165 - Forsamlingslokale
1166 - Administrasjon 1166 - Administrasjon
1169 - Annen off. eller priv. tjenesteyting 1169 - Annen off. eller priv. tjenesteyting
1170 - Fritids- og turistformål 1170 - Fritids- og turistformål
1171 - Utleiehytter 1171 - Utleiehytter
1172 - Fornøyelsespark 1172 - Fornøyelsespark
1173 - Campingplass 1173 - Campingplass
1174 - Leirplass 1174 - Leirplass
1200 - Råstoffutvinning 1200 - Råstoffutvinning
1201 - Steinbrudd og massetak 1201 - Steinbrudd og massetak
1300 - Næringsbebyggelse 1300 - Næringsbebyggelse
1310 - Kontor 1310 - Kontor
1320 - Hotell og overnatting 1320 - Hotell og overnatting
1330 - Bevertning 1330 - Bevertning
1340 - Industri 1340 - Industri
1350 - Lager 1350 - Lager
1360 - Bensinstasjon, serviceanl. 1360 - Bensinstasjon, serviceanl.
1390 - Annen næring 1390 - Annen næring
1400 - Idrettsanlegg 1400 - Idrettsanlegg
1410 - Skianlegg 1410 - Skianlegg
1420 - Skiløypetrase 1420 - Skiløypetrase
1430 - Idrettsstadion 1430 - Idrettsstadion
1440 - Nærmiljøanlegg 1440 - Nærmiljøanlegg
1450 - Golfbane 1450 - Golfbane
1460 - Motorsportanlegg 1460 - Motorsportanlegg
1470 - Skytebane 1470 - Skytebane
1490 - Andre idrettsanlegg 1490 - Andre idrettsanlegg
1500 - Andre typer bebyggelse og anlegg 1500 - Andre typer bebyggelse og anlegg
1501 - Godsterminal 1501 - Godsterminal
1502 - Godslager 1502 - Godslager
1510 - Energianlegg 1510 - Energianlegg
1520 - Fjernvarmeanlegg 1520 - Fjernvarmeanlegg
1530 - Vindkraftanlegg 1530 - Vindkraftanlegg
1540 - Vann- og avløpsanlegg 1540 - Vann- og avløpsanlegg
1541 - Vannforsyningsanlegg 1541 - Vannforsyningsanlegg
1542 - Avløpsanlegg 1542 - Avløpsanlegg
1550 - Renovasjonsanlegg 1550 - Renovasjonsanlegg
1560 - Øvrige komm.tekn. anl. 1560 - Øvrige komm.tekn. anl.
1570 - Telekommunikasjonsanlegg 1570 - Telekommunikasjonsanlegg
1587 - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 1587 - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag
1588 - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag m. tilh. strandsone 1588 - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag m. tilh. strandsone
1589 - Uthus, naust, badehus 1589 - Uthus, naust, badehus
1590 - Annen særsk. ang. beb. og anlegg 1590 - Annen særsk. ang. beb. og anlegg
1600 - Uteoppholdsareal 1600 - Uteoppholdsareal
1610 - Lekeplass 1610 - Lekeplass
1620 - Gårdsplass 1620 - Gårdsplass
1630 - Parsellhage 1630 - Parsellhage
1690 - Annet uteoppholdsareal 1690 - Annet uteoppholdsareal
1700 - Grav-og urnelund 1700 - Grav-og urnelund
1710 - Krematorium 1710 - Krematorium
1730 - Nødvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund 1730 - Nødvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund
1800 - Kombinert bebyggelse og anleggsformål 1800 - Kombinert bebyggelse og anleggsformål
1801 - Bolig, forretning 1801 - Bolig, forretning
1802 - Bolig, forretning, kontor 1802 - Bolig, forretning, kontor
1803 - Bolig, tjenesteyting 1803 - Bolig, tjenesteyting
1804 - Bolig, kontor 1804 - Bolig, kontor
1810 - Forretning, kontor 1810 - Forretning, kontor
1811 - Forretning, kontor, industri 1811 - Forretning, kontor, industri
1812 - Forretning, industri 1812 - Forretning, industri
1813 - Forretning, kontor, tjenesteyting 1813 - Forretning, kontor, tjenesteyting
1814 - Forretning, tjenesteyting 1814 - Forretning, tjenesteyting
1820 - Næring, kontor UTGÅTT 1820 - Næring, kontor UTGÅTT
1821 - Næring, kontor, industri UTGÅTT 1821 - Næring, kontor, industri UTGÅTT
1822 - Næring, industri UTGÅTT 1822 - Næring, industri UTGÅTT
1823 - Næring, kontor, tjenesteyting UTGÅTT 1823 - Næring, kontor, tjenesteyting UTGÅTT
1824 - Næring, tjenesteyting 1824 - Næring, tjenesteyting
1825 - Kontor, lager 1825 - Kontor, lager
1826 - Industri/lager 1826 - Industri/lager
1830 - Kontor, industri 1830 - Kontor, industri
1831 - Kontor, tjenesteyting 1831 - Kontor, tjenesteyting
1900 - Kombinert beb. og anl. samt andre hovedform.- angitt 1900 - Kombinert beb. og anl. samt andre hovedform.- angitt
2000 - Samf.anl. og teknisk infrast. UTGÅTT 2000 - Samf.anl. og teknisk infrast. UTGÅTT
2001 - Samf.anl. og teknisk infrastr. 2001 - Samf.anl. og teknisk infrastr.
2010 - Veg 2010 - Veg
2011 - Kjøreveg 2011 - Kjøreveg
2012 - Gate med fortau 2012 - Gate med fortau
2013 - Torg 2013 - Torg
2014 - Gatetun 2014 - Gatetun
2015 - Gang- sykkelveg 2015 - Gang- sykkelveg
2016 - Gangveg, -areal, gågate 2016 - Gangveg, -areal, gågate
2017 - Sykkelveg, -felt 2017 - Sykkelveg, -felt
2018 - Annen veggrunn, tekn. anl. 2018 - Annen veggrunn, tekn. anl.
2019 - Annen veggrunn, grøntareal 2019 - Annen veggrunn, grøntareal
2020 - Bane 2020 - Bane
2021 - Trase - Jernbane 2021 - Trase - Jernbane
2022 - Trase - Sporvei, forstadsbane 2022 - Trase - Sporvei, forstadsbane
2023 - Trase - Taubane 2023 - Trase - Taubane
2024 - Stasjons-, terminalbygg 2024 - Stasjons-, terminalbygg
2025 - Holdeplass/-plattform 2025 - Holdeplass/-plattform
2026 - Leskur, plattformtak 2026 - Leskur, plattformtak
2027 - Tekniske bygg, konstr 2027 - Tekniske bygg, konstr
2028 - Annen banegrunn, tekn. anl. 2028 - Annen banegrunn, tekn. anl.
2029 - Annen banegrunn, grøntar. 2029 - Annen banegrunn, grøntar.
2030 - Lufthavn 2030 - Lufthavn
2031 - Lufthavn, landings- taxebane 2031 - Lufthavn, landings- taxebane
2032 - Lufthavn, terminalbygg 2032 - Lufthavn, terminalbygg
2033 - Lufthavn, hangarer - administrasjonsbygg 2033 - Lufthavn, hangarer - administrasjonsbygg
2034 - Landingsplass helikopter o a 2034 - Landingsplass helikopter o a
2040 - Havn 2040 - Havn
2041 - Kai 2041 - Kai
2042 - Havneterminaler 2042 - Havneterminaler
2043 - Havnelager 2043 - Havnelager
2050 - Hovednett for sykkel 2050 - Hovednett for sykkel
2060 - Kollektivnett 2060 - Kollektivnett
2061 - Trase for nærmere angitt kollektivtransport 2061 - Trase for nærmere angitt kollektivtransport
2070 - Kollektivknutepunkt 2070 - Kollektivknutepunkt
2071 - Kollektivanlegg 2071 - Kollektivanlegg
2072 - Kollektivterminal 2072 - Kollektivterminal
2073 - Kollektivholdeplass 2073 - Kollektivholdeplass
2074 - Pendler-, innfartsparkering 2074 - Pendler-, innfartsparkering
2080 - Parkering 2080 - Parkering
2081 - Rasteplass 2081 - Rasteplass
2082 - Parkeringsplasser 2082 - Parkeringsplasser
2083 - Parkeringshus, -anlegg 2083 - Parkeringshus, -anlegg
2100 - Trase for teknisk infrastruktur 2100 - Trase for teknisk infrastruktur
2110 - Energinett 2110 - Energinett
2120 - Fjernvarmenett 2120 - Fjernvarmenett
2140 - Vann- og avløpsnett 2140 - Vann- og avløpsnett
2141 - Vannforsyningsnett 2141 - Vannforsyningsnett
2142 - Avløpsnett 2142 - Avløpsnett
2143 - Overvannsnett 2143 - Overvannsnett
2150 - Avfallssug 2150 - Avfallssug
2160 - Telekommunikasjonsnett 2160 - Telekommunikasjonsnett
2180 - Andre tekniske infrastrukturtraseer 2180 - Andre tekniske infrastrukturtraseer
2190 - Kombinerte tekniske infrastrukturtraseer 2190 - Kombinerte tekniske infrastrukturtraseer
2800 - Komb. formål samf.anl. - teknisk infrastr.tras. 2800 - Komb. formål samf.anl. - teknisk infrastr.tras.
2900 - Samf.anl. - tekn. infrastr.tras. komb. m. andre ang. hovedformål 2900 - Samf.anl. - tekn. infrastr.tras. komb. m. andre ang. hovedformål
3000 - Grønnstruktur UTGÅTT 3000 - Grønnstruktur UTGÅTT
3001 - Grønnstruktur 3001 - Grønnstruktur
3020 - Naturområde - grønnstruktur 3020 - Naturområde - grønnstruktur
3030 - Turdrag 3030 - Turdrag
3031 - Turvei 3031 - Turvei
3040 - Friområde 3040 - Friområde
3041 - Badeplass -område 3041 - Badeplass -område
3050 - Park 3050 - Park
3060 - Vegetasjonsskjerm 3060 - Vegetasjonsskjerm
3800 - Kombinerte grøntstrukturformål 3800 - Kombinerte grøntstrukturformål
3900 - Angitt grøntstruktur kombinert med andre angitte hovedformål 3900 - Angitt grøntstruktur kombinert med andre angitte hovedformål
4000 - Forsvaret UTGÅTT 4000 - Forsvaret UTGÅTT
4001 - Forsvaret 4001 - Forsvaret
4010 - Ulike typer militære formål 4010 - Ulike typer militære formål
4020 - Skytefelt - øvingsområde 4020 - Skytefelt - øvingsområde
4030 - Forlegning - leir 4030 - Forlegning - leir
4800 - Kombinerte militærformål 4800 - Kombinerte militærformål
4900 - Militært formål kombinert med andre angitte hovedformål 4900 - Militært formål kombinert med andre angitte hovedformål
5000 - LNFR UTGÅTT 5000 - LNFR UTGÅTT
5001 - LNFR 5001 - LNFR
5100 - LNRF for nødvendige tiltak for stedbunden næring 5100 - LNRF for nødvendige tiltak for stedbunden næring
5110 - Landbruksformål 5110 - Landbruksformål
5111 - Jordbruk 5111 - Jordbruk
5112 - Skogbruk 5112 - Skogbruk
5113 - Seterområde 5113 - Seterområde
5114 - Gartneri 5114 - Gartneri
5115 - Pelsdyranlegg 5115 - Pelsdyranlegg
5120 - Naturformål av LNFR 5120 - Naturformål av LNFR
5130 - Friluftsformål 5130 - Friluftsformål
5140 - Reindriftformål 5140 - Reindriftformål
5200 - LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv 5200 - LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv
5210 - Spredt boligbebyggelse 5210 - Spredt boligbebyggelse
5220 - Spredt fritidsbebyggelse 5220 - Spredt fritidsbebyggelse
5230 - Spredt næringsbebyggelse 5230 - Spredt næringsbebyggelse
5300 - Naturvern 5300 - Naturvern
5400 - Jordvern 5400 - Jordvern
5500 - Særlige landskapshensyn 5500 - Særlige landskapshensyn
5600 - Vern av kulturmiljø eller kulturminne 5600 - Vern av kulturmiljø eller kulturminne
5900 - LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål 5900 - LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål
6000 - Bruk og vern, sjø og vassdrag m. tilh. strandsone UTGÅTT 6000 - Bruk og vern, sjø og vassdrag m. tilh. strandsone UTGÅTT
6001 - Bruk og vern, sjø og vassdrag m. tilh. strandsone 6001 - Bruk og vern, sjø og vassdrag m. tilh. strandsone
6100 - Ferdsel 6100 - Ferdsel
6200 - Farleder 6200 - Farleder
6210 - Skipsled UTGÅTT 6210 - Skipsled UTGÅTT
6220 - Havneområde i sjø 6220 - Havneområde i sjø
6230 - Småbåthavn 6230 - Småbåthavn
6240 - Bøyehavn 6240 - Bøyehavn
6300 - Fiske 6300 - Fiske
6310 - Fiskebruk 6310 - Fiskebruk
6320 - Kaste- og låssettingsplasser 6320 - Kaste- og låssettingsplasser
6330 - Oppvekstområde for yngel 6330 - Oppvekstområde for yngel
6400 - Akvakultur 6400 - Akvakultur
6410 - Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag 6410 - Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag
6420 - Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag m. tilh. strandsone 6420 - Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag m. tilh. strandsone
6500 - Drikkevann 6500 - Drikkevann
6600 - Naturområde 6600 - Naturområde
6610 - Naturområde i sjø og vassdrag 6610 - Naturområde i sjø og vassdrag
6620 - Naturområde i sjø og vassdrag m. tilh. strandsone 6620 - Naturområde i sjø og vassdrag m. tilh. strandsone
6700 - Friluftsområde 6700 - Friluftsområde
6710 - Friluftsområde i sjø og vassdrag 6710 - Friluftsområde i sjø og vassdrag
6720 - Friluftsområde i sjø og vassdrag m. tilh. strandsone 6720 - Friluftsområde i sjø og vassdrag m. tilh. strandsone
6730 - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (UTGÅTT) 6730 - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (UTGÅTT)
6740 - Småbåtanl. sjø og vassdr. m. tilh. strandsone (UTGÅTT) 6740 - Småbåtanl. sjø og vassdr. m. tilh. strandsone (UTGÅTT)
6750 - Uthus, naust, badehus (UTGÅTT) 6750 - Uthus, naust, badehus (UTGÅTT)
6760 - Idrett, vannsport 6760 - Idrett, vannsport
6770 - Badeområde 6770 - Badeområde
6800 - Kombinerte formål sjø og vassdrag m/u. tilh. strandsone 6800 - Kombinerte formål sjø og vassdrag m/u. tilh. strandsone
6900 - Angitt formål sjø og vassdrag med m/u tilh. strandsone komb. m. andre angitte hovedformål 6900 - Angitt formål sjø og vassdrag med m/u tilh. strandsone komb. m. andre angitte hovedformål
RbFormålOmråde (1)
BYGGEOMRÅDER BYGGEOMRÅDER
Områder for boliger m/tilhørende anlegg Områder for boliger m/tilhørende anlegg
Frittliggende småhusbebyggelse Frittliggende småhusbebyggelse
Konsentrert småhusbebyggelse Konsentrert småhusbebyggelse
Blokkbebyggelse Blokkbebyggelse
Garasjer i boligområder Garasjer i boligområder
Områder for forretning Områder for forretning
Områder for kontor Områder for kontor
Områder for industri / lager Områder for industri / lager
Områder for fritidsbebyggelse Områder for fritidsbebyggelse
Område for offentlig bebyggelse (stat, fylkeskommune, kommune) Område for offentlig bebyggelse (stat, fylkeskommune, kommune)
Offentlig barnehage Offentlig barnehage
Offentlig undervisning (skole, universitet mv.) Offentlig undervisning (skole, universitet mv.)
Offentlig institusjon (sykehus, aldershjem, sykehjem mv.) Offentlig institusjon (sykehus, aldershjem, sykehjem mv.)
Offentlig kirke Offentlig kirke
Offentlig forsamlingslokale (kino, teater mv.) Offentlig forsamlingslokale (kino, teater mv.)
Offentlig administrative bygg Offentlig administrative bygg
Område for særskilt angitt allmennyttig formål Område for særskilt angitt allmennyttig formål
Allmennyttig barnehage Allmennyttig barnehage
Allmennyttig undervisning (skole, universitet mv.) Allmennyttig undervisning (skole, universitet mv.)
Allmennyttig institusjon (sykehus, aldershjem, sykehjem mv.) Allmennyttig institusjon (sykehus, aldershjem, sykehjem mv.)
Allmennyttig kirke Allmennyttig kirke
Allmennyttig forsamlingslokale (grendehus mv.) Allmennyttig forsamlingslokale (grendehus mv.)
Allmennyttig administrasjon Allmennyttig administrasjon
Områder for herberger og bevertningssteder Områder for herberger og bevertningssteder
Hotell med tilhørende anlegg Hotell med tilhørende anlegg
Bevertning Bevertning
Område for garasjeanlegg og bensinstasjoner Område for garasjeanlegg og bensinstasjoner
Garasjeanlegg Garasjeanlegg
Bensinstasjoner Bensinstasjoner
Annet byggeområde Annet byggeområde
LANDBRUKSOMRÅDER LANDBRUKSOMRÅDER
Område for jord- og skogbruk Område for jord- og skogbruk
Område for reindrift Område for reindrift
Område for gartneri Område for gartneri
Område for parsellhager Område for parsellhager
Annet landbruksområde Annet landbruksområde
OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER
Kjørevei Kjørevei
Gate med fortau Gate med fortau
Annen veggrunn Annen veggrunn
Gang- / sykkelveg Gang- / sykkelveg
Sykkelveg Sykkelveg
Gangveg Gangveg
Gatetun Gatetun
Torg Torg
Rasteplass Rasteplass
Parkeringsplass Parkeringsplass
Kollektivanlegg (for buss og drosje) Kollektivanlegg (for buss og drosje)
Bussterminal Bussterminal
Bussholdeplass Bussholdeplass
Drosjeholdeplass Drosjeholdeplass
Jernbane Jernbane
Sporvei / forstadsbane Sporvei / forstadsbane
Flyplass med administrasjonsbygninger Flyplass med administrasjonsbygninger
Flyplass / taxebane Flyplass / taxebane
Hangar, verksted, administrasjonsbygg Hangar, verksted, administrasjonsbygg
Havneområde (landdelen) Havneområde (landdelen)
Kai Kai
Småbåtanlegg (landdelen) Småbåtanlegg (landdelen)
Trafikkområde i sjø og vassdrag Trafikkområde i sjø og vassdrag
Skipsled Skipsled
Havneområde i sjø Havneområde i sjø
Annet trafikkområde i sjø/vassdrag Annet trafikkområde i sjø/vassdrag
Annet trafikkområde Annet trafikkområde
FRIOMRÅDER FRIOMRÅDER
Park Park
Turveg Turveg
Skiløype Skiløype
Anlegg for lek Anlegg for lek
Anlegg for idrett og sport Anlegg for idrett og sport
Leirplass Leirplass
Annet friområde Annet friområde
Friområde i sjø og vassdrag Friområde i sjø og vassdrag
Badeområde Badeområde
Småbåthavn Småbåthavn
Regattabane Regattabane
Annet friområde i sjø/vassdrag Annet friområde i sjø/vassdrag
FAREOMRÅDER FAREOMRÅDER
Høyspenningsanlegg (høyspentlinje, transformatorstasjon, koblingsstasjon) Høyspenningsanlegg (høyspentlinje, transformatorstasjon, koblingsstasjon)
Skytebane Skytebane
Ildsfarlig opplag og andre innretninger som kan være farlige for allmenheten Ildsfarlig opplag og andre innretninger som kan være farlige for allmenheten
Område med rasfare Område med rasfare
Område med flomfare Område med flomfare
Område med særskilt angitt annen fare Område med særskilt angitt annen fare
SPESIALOMRÅDER SPESIALOMRÅDER
Privat vei Privat vei
Parkbelte i industristrøk Parkbelte i industristrøk
Campingplass Campingplass
Friluftsområde (på land) Friluftsområde (på land)
Friluftsområde i sjø og vassdrag Friluftsområde i sjø og vassdrag
Idrettsanlegg som ikke er offentlig tilgjengelig Idrettsanlegg som ikke er offentlig tilgjengelig
Golfbane Golfbane
Grav- og urnelund Grav- og urnelund
Privat småbåtanlegg (land) Privat småbåtanlegg (land)
Privat småbåtanlegg (sjø) Privat småbåtanlegg (sjø)
Område for anlegg i grunnen Område for anlegg i grunnen
Område for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet Område for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet
Drikkevannsmagasin Drikkevannsmagasin
Vann- og avløpsanlegg Vann- og avløpsanlegg
Område for bygging og drift av fjernvarmeanlegg Område for bygging og drift av fjernvarmeanlegg
Anlegg for televerket (telekommunikasjon) Anlegg for televerket (telekommunikasjon)
Øvingsområde med tilhørende anlegg for forsvaret / sivilforsvaret Øvingsområde med tilhørende anlegg for forsvaret / sivilforsvaret
Område og anlegg for drift av radionavigasjonshjelpemidler utenfor flyplass Område og anlegg for drift av radionavigasjonshjelpemidler utenfor flyplass
Fiskebruk Fiskebruk
Andre områder for anlegg i vassdrag eller sjø Andre områder for anlegg i vassdrag eller sjø
Frisiktsone ved vei Frisiktsone ved vei
Restriksjonsområde rundt flyplass Restriksjonsområde rundt flyplass
Grunnvannsmagasin Grunnvannsmagasin
Nedslagsfelt for drikkevann Nedslagsfelt for drikkevann
Naturvernområde (på land) Naturvernområde (på land)
Naturvernområde i sjø og vassdrag Naturvernområde i sjø og vassdrag
Klimavernsone Klimavernsone
Bevaringsområde for bygninger og anlegg Bevaringsområde for bygninger og anlegg
Bevaring av bygninger Bevaring av bygninger
Bevaring av anlegg Bevaring av anlegg
Bevaring av landskap og vegetasjon Bevaring av landskap og vegetasjon
Område for steinbrudd og masseuttak Område for steinbrudd og masseuttak
Andre områder for vesentlige terrenginngrep Andre områder for vesentlige terrenginngrep
Område for reindrift Område for reindrift
Pelsdyranlegg Pelsdyranlegg
Handelsgartneri Handelsgartneri
Område for særskilt anlegg Område for særskilt anlegg
Taubane Taubane
Fornøyelsespark Fornøyelsespark
Vindkraft Vindkraft
Annet spesialområde Annet spesialområde
FELLESOMRÅDER FELLESOMRÅDER
Felles avkjørsel Felles avkjørsel
Felles gangareal Felles gangareal
Felles parkeringsplass Felles parkeringsplass
Felles lekeareal for barn Felles lekeareal for barn
Felles gårdsplass Felles gårdsplass
Fellesareal for garasjer Fellesareal for garasjer
Felles grøntareal Felles grøntareal
Annet fellesareal for flere eiendommer Annet fellesareal for flere eiendommer
FORNYELSESOMRÅDER FORNYELSESOMRÅDER
KOMBINERTE FORMÅL KOMBINERTE FORMÅL
Bolig / Forretning Bolig / Forretning
Bolig / Forretning / Kontor Bolig / Forretning / Kontor
Bolig / Kontor Bolig / Kontor
Bolig / Offentlig Bolig / Offentlig
Forretning / Kontor Forretning / Kontor
Forretning / Kontor / Industri Forretning / Kontor / Industri
Forretning / Industri Forretning / Industri
Forretning / Kontor / Offentlig Forretning / Kontor / Offentlig
Forretning / Offentlig Forretning / Offentlig
Kontor / Industri Kontor / Industri
Kontor / Offentlig Kontor / Offentlig
Kontor/Bensinstasjon Kontor/Bensinstasjon
Offentlig / Allmennyttig Offentlig / Allmennyttig
Veiserviceanlegg (Bevertning / Bensinstasjon) Veiserviceanlegg (Bevertning / Bensinstasjon)
Annet kombinert formål Annet kombinert formål
Rekkefølgebestemmelser Rekkefølgebestemmelser
Midlertidig trafikkområde Midlertidig trafikkområde
Unyansert formål Unyansert formål